TOEGANG TOT CLUB

Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn.

Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.


Overlast, Alcohol & Drugs

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

• Het is niet toegestaan dronken, aangeschoten of anderzijds onder invloed aan de deur verschijnen.

• Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.

• Geen toegang aan personen in bezit/en of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs)

• Bezit van drugs is een reden om de toegang te ontzeggen.

• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.


Steek- en vuurwapens

• Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.

• Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie; en wordt de toegang tot de club in het vervolg ook ontzegd.

• Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.

Houding bezoeker aan de deur

• Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).

• Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.

• Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.


Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

• Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding.

• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

• U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn.

• Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. en Vandalisme

• Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.

• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

• Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd.


Groepen en reserveringen

• We houden ons het recht voor groepen groter dan 2 te weigeren.


Recht van weigeren

• Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

• Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP kaarten zich aanmelden, dan wordt voor deze mensen ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd.

• Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten.


Besloten Feesten

• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

• Besloten party’s zullen apart worden geafficheerd en bekend worden gemaakt d.m.v. flyers en de website.


HUISREGELS


Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn.

• Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

• Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

• Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.


Consumptie

Per persoon zijn max. 5 alocoholische dranken toegestaan.

• Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.


Eigendommen bezoeker

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,vermissing en/of beschadigingen.


Eigendom horecagelegenheid

• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.


Telefonie

• Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de zaak in verband met storing van onze elektronische apparatuur en de discretie van andere personen.


Calamiteiten

• Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.


Klachten

• Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.

Beter nog is deze onmiddellijk te melden aan de dienstdoende barman/eigenaar.

• Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de directie melden.

• Klachten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week schriftelijk te worden gemeld.